မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံလႊာ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္)

အေစာင့္အေရွာက္

on Sunday, April 8, 2012


အေစာင့္အေရွာက္

ဘ၀ခရီးလမ္းက ၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ေလ်ာက္လွမ္းေနတဲ့သူတိုင္း အေစာင့္အေရွာက္ဆုိတာ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ ဓေမၼာ ဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ-လုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
တရားက်င့္သူကို ကိုယ္က်င့္တဲ့တရားက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္တယ္လုိ႔ ဆိုလုိပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အေစာင့္အေရွာက္ဆိုတာ ေလာကလူေတြ ထင္ေနၾကတဲ့ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ဘုိးဘိုးေအာင္တုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုသိုလ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုသိုလ္ရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ မခံရတဲ့ သတၱ၀ါတိုင္း ေဘးသင့္တယ္။ မီးေဘး မင္းေဘး ေရေဘး ေလေဘးဆိုတာ သီးျခားမရွိပါဘူး။ အကုသိုလ္ရဲ႕ အက်ိဳးေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး အပါယ္ဒုဂၢတိေဘးအထိ သင့္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကုသိုလ္ရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကို မခံယူၾကလုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။
ကုသိုလ္နဲ႔သာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံးဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾက မယ္ထင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment